scroll

Hotel

Regulamin hotelu

                   

 

REGULAMIN HOTELOWY

 

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

            1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Hotelu i jest integralną    częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Hotelu. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Hotelu & Browaru Jamrozowa Polana.

3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji hotelowej, w każdym pokoju hotelowym, a także na stronie Hotelu www.jamrozowapolana.com

 

§2 DOBA HOTELOWA

             1. Pokój hotelowy wynajmowany jest na doby hotelowe.

             2. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 12:00 dnia następnego.

             3. Jeżeli Gość nie określił czasu pobytu, pobyt zostaje ustalony na 1 dobę.

             4. Należność za cały pobyt należy uiścić w dniu przyjazdu.

5. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju hotelowym w godzinach 7.00-22.00. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju Gościa hotelowego po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój na odpłatne dokwaterowanie osoby zameldowanej w pokoju Gościa hotelowego, według cen pełnych obowiązujących w dniu dokwaterowania.

6. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy po godzinie 12.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku gdy Gość hotelowy opuści pokój po godzinie 12.00 Recepcja naliczy opłatę za pół doby wynajmu pokoju hotelowego według cen pełnych.

7. Hotel nie przewiduje zmian terminu pobytu lub zwrotów pieniędzy za niewykorzystane usługi wliczone w cenę pobytu ( zabiegi, posiłki, wycieczki itp.), dotyczy to również usług w pakietach pobytowych. Jednoznaczny jest również brak możliwości zamiany usług na innego typu oraz zwrot pieniędzy za niewykorzystane noclegi.

8. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w Recepcji najpóźniej do godziny 9.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Hotel może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych  (pokoi) lub w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego regulaminu.

9. Bez zgody Dyrekcji hotelu Gość nie może przekazać osobom trzeci, praw do noclegu w pokoju nawet w ramach aktualnie opłaconego pobytu.

 

§3 REZERWACJA I MELDUNEK

1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz  podpisanie karty meldunkowej.

2. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.

3. Osoby niezameldowane w Hotelu mogą gościnnie przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7:00 do godziny 22:00.

4. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzeniu szkody na mieniu hotelowym lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników Hotelu lub innych osobach przebywających w Hotelu.

5. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana przedpłata w  wysokości 30% wartości w terminie 14 dni od dnia złożenia rezerwacji, chyba że ustalono inny termin do dokonania wpłaty. Brak zaliczki może skutkować anulowaniem rezerwacji.

6. W przypadku nieodwołania rezerwacji pokoju do godziny 18:00 w dniu przyjazdu lub w przypadku nie dotarcia Gościa w zaplanowanym terminie do Hotelu, zaliczka nie zostaje zwrócona.

7. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, Hotel nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową.

 

§4 USŁUGI

1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.

2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do Recepcji, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.

3. Hotel ma obowiązek zapewnić Gościom:

- warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,

- bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu,

- profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Hotelu,

- sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.

4. Dodatkowo na życzenie Gościa, Hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

- udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,

- budzenie o wyznaczonej godzinie,

- przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w depozycie hotelowym w czasie pobytu Gościa w Hotelu z zastrzeżeniem § 6 ust. 4 Regulaminu,

- przechowanie bagażu Gościa, sprzętu sportowego

- zamawianie taksówki, kwiatów itp.

 

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

1. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie Hotelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.

2. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Hotel może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Hotelu.

4. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz.

5. Opuszczając pokój Gość powinien za każdym razem sprawdzić zamknięcie drzwi i pozostawić klucz do pokoju w Recepcji hotelowej.

5. Hotelowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Hotelu w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.

6. Gość hotelowy jest zobowiązany zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

7. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju z wyjątkiem maszynek do golenia, zasilaczy do laptopów i ładowarek telefonów komórkowych.

8. Gość hotelowy zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych ze zgubieniem klucza do pokoju hotelowego ( przez siebie lub inną osobę będącą w jego posiadaniu ).

9. Na terenie całego hotelu jest całkowity zakaz spożywania własnego alkoholu oraz palenia wyrobów tytoniowych za karą grzywny w wysokości 5000 zł. Palenie może się odbywać tylko w miejscach do tego wyznaczonych.

10.  Na wypoczynek do hotelu zapraszamy bez pupilków.

 

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ HOTELU

1. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego Art. 846-852.

2. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

3. Hotel odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie, jeśli przedmioty te zostały oddane na przechowanie do depozytu hotelowego.

4. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie.

5. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu hotelowym czy poza terenem Hotelu.

 

 

 

 

Bezpieczny hotel