scroll

Hotel

Regulamin hotelu

Regulamin Hotelowy

Niniejszy regulamin ma na celu zapewnienie Państwu bezpiecznego i spokojnego pobytu w naszym Hotelu*** dlatego bardzo liczymy na Państwa współpracę w zakresie przestrzegania niżej opisanych zasad.

§1.

Gość Jamrozowa Polana Hotel & Browar zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji przed zameldowaniem dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość. W przypadku odmowy okazania dokumentu Recepcjonista ma obowiązek odmówić zameldowania (wynajęcia pokoju-wydania klucza).

§2.

1. Pokój w Hotelu*** wynajmowany jest na doby.

2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15.00 w dniu przyjazdu i kończy się o godz. 11.00 dnia następnego.

3. Jeśli Gość nie określi czasu pobytu, pobyt zostaje ustalony na 1 dobę.

4. Należność za cały pobyt należy uiścić w dniu przyjazdu.

5. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju hotelowym w godzinach 10.00-22.00. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju Gościa hotelowego po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój na odpłatne dokwaterowanie osoby niezameldowanej w pokoju Gościa hotelowego, według cen pełnych obowiązujących w dniu dokwaterowania.

6. Bez zgody Dyrekcji hotelu Gość nie może przekazać osobom trzecim praw do noclegu w pokoju nawet w ramach aktualnie opłaconego pobytu.

§3.

1. Chęć przedłużenia pobytu należy zgłosić w recepcji najpóźniej do godz. 9.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Życzenie przedłużenia pobytu zostanie spełnione w miarę posiadanych możliwości.

2. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy po godzinie 11.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku, gdy Gość hotelowy opuści pokój po godzinie 11.00 Recepcja naliczy opłatę za pół doby wynajmu pokoju hotelowego według cen pełnych.

3. Hotel nie przewiduje zmian terminu pobytu lub zwrotów pieniędzy za niewykorzystane usługi wliczone w cenę pobytu (zabiegi, posiłki, wycieczki itp.), dotyczy to również usług w pakietach pobytowych. Jednoznaczny jest również brak możliwości zamiany usług na innego typu oraz zwrot pieniędzy za niewykorzystane noclegi.

§4.

1. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do 6.00. w godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług hotelu mają obowiązek takiego zachowania, aby w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju innych Gości. Brak dostosowania się do regulaminu może stać się podstawą do odmowy dalszego świadczenia usług osobie, która się tego dopuszcza.

§5.

1. W całym obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia. Nieprzestrzeganie zakazu palenia jest karane mandatem w wysokości 500 zł. Po wejściu do pokoju hotelowego i stwierdzeniu, że pokój jest zadymiony, prosimy o natychmiastowe zgłoszenie tego faktu do Recepcji w przeciwnym razie Gość hotelowy zostanie obciążony mandatem w wysokości jw.

2. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu naruszył regulamin hotelowy w następującym zakresie:

a. wyrządzając szkodę na mieniu hotelowym lub Gości;

b. wyrządzając szkodę na osobie Gościa, pracownika lub innych osób przebywających w hotelu;

c. zakłócił pobyt Gości lub funkcjonowanie hotelu.

§6.

1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi personelowi hotelowemu podjęcie stosownej decyzji.

2. Hotel ma obowiązek zapewnić:

a. warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa;

b. bezpieczeństwo pobytu w tym również zachowania w tajemnicy informacji o Gościu;

c. profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich świadczonych usług

d. sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, ew. w jego obecności, jeśli wyrazi zgodę;

e. sprawną pod względem technicznym usługę; w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, hotel dołoży starań, aby - w miarę możliwości - zamienić pokój lub w inny sposób załagodzić niedogodności.

§7.

1. Na życzenie Gościa hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

a. udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą;

b. budzenie o wyznaczonej godzinie;

c. przechowywanie gotówki i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa w hotelu;

d. przechowanie bagażu; hotel może odmówić przyjęcia na przechowanie bagażu w terminach innych niż daty pobytu Gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego.

§8.

1. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wartościowych nie zabezpieczonych w hotelowym depozycie.

2. W przypadku utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gości do pokoju odpowiedzialność hotelu regulują przepisy K.C.

3. Gość jest zobowiązany zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

§9.

1. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.

§10

1. Opuszczając pokój Gość powinien za każdym razem sprawdzić zamknięcie drzwi i pozostawić klucz do pokoju w Recepcji hotelowej.

2. Gość hotelowy jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów związanych ze zgubieniem klucza do pokoju hotelowego (przez siebie lub inną osobę będącą w jego posiadaniu; do każdego pokoju posiadamy 1 klucz). Wymiana zamku wiąże się z kosztem 500 zł.

3. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

4. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju z wyjątkiem maszynek do golenia, zasilaczy do laptopów i ładowarek telefonów komórkowych.

§11.

1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym będą przekazane do recepcji i na życzenie odsyłane na koszt Gościa na wskazany adres. Jeśli Gość nie wyda takiej dyspozycji hotel przechowa te przedmioty przez 1 miesiąc.

 

                                                                                                                                       Dziękujemy za przestrzeganie regulaminu Pracownicy i Dyrekcja Hotelu  

Telefon
recepcja
Rezerwuj
Rezerwuj
Dojazd
Dojazd
Rezerwuj
Galeria